REGULAMIN
„Konkurs plastyczny – Jesienna Twórczość”

§1.Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu „Konkurs plastyczny – jesienna twórczość” zwanego dalej „Konkursem” jest Aneta Jakubiec – WlotkaBB ul. Doliny Miętusiej 18/10 43-316 Bielsko-Biała, NIP: 5472051042, zwana w dalszej treści niniejszego Regulaminu „Organizatorem”.
 2. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego regulaminu.
 3. Konkurs trwa od 16.10.2019 r. do 16.11.2019 r.
 4. Przewiduje się pełne zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności przez każdego uczestnika;
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub z innej przyczyny dotyczącej kwestii harmonogramu lub miejsca poszczególnych etapów Konkursu.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/wlotkabb/ (zwanej dalej “Fanpage”)
 8. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka

Określenia i sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Konkurs – konkurs „Konkurs plastyczny – jesienna twórczość”;
 2. Organizator – Aneta Jakubiec – WlotkaBB ul. Doliny Miętusiej 18/10 43-316 Bielsko-Biała, NIP: 5472051042
 3. Uczestnik – osoba fizyczna, która zadeklaruje udział w Konkursie. Uczestnikami mogą być dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym, które zgłaszają swoje prace za pośrednictwem konta Facebook prawnego opiekuna i za jego zgodą. Osoba fizyczna deklarująca udział w Konkursie musi być pełnoletnia i zamieszkiwać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Laureat – osoba fizyczna, dziecko w wieku przedszkolnym lub szkolnym, deklarująca udział w Konkursie za zgodą prawnego opiekuna i z konta Facebook prawnego opiekuna. Osoba zamieszkująca teren Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Fanpage – strona internetowa Organizatora na platformie Facebook: stronie https://www.facebook.com/wlotkabb/
§2.Zasady zgłoszeń do Konkursu
 1. Organizator udostępnia informacje o uczestnictwie w Konkursie oraz o sposobie składania zgłoszeń poprzez własny Fanpage.
 2. Na Fanpage Organizatora publikowany jest harmonogram, który zawiera w szczególności następujące informacje (ramy czasowe):
  • Rozpoczęcie konkursu;
  • Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń;
  • Wyłonienie zwycięzców;
  • Ogłoszenie wyników;
 3. Uczestnik deklaruje chęć udziału w Konkursie poprzez przesłanie zdjęcia oraz krótkiego opisu swojej pracy w wiadomości prywatnej na fanpage’u wlotkiBB.
 4. Uczestnik Konkursu zgłaszając się do konkursu oświadcza, że zaznajomił się z treścią Regulaminu Konkursu, a także zapoznał się z postanowieniami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na potrzeby Konkursu.
 5. Format i technika pracy jest dowolna
 6. Prace przekazane do konkursu powinny być wykonane przez dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym. Mile widziana jest pomoc osoby dorosłej.
 7. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę plastyczną.
 8. Praca konkursowa musi zawierać minimum 5 wymienionych poniżej darów jesieni:
  Liście, kasztany, żołędzie, szyszki, trawa, orzechy, jarzębina, gałęzie, grzyby, dynia, buraki, ziemniaki, marchewka, nasiona roślin strączkowych, śliwki, bazie, ziemia.
 9. Uwzględnione są następujące kryteria oceny pracy konkursowej: oryginalność i pomysłowość, różnorodność wykorzystania technik plastycznych, staranność wykonania, wykorzystana ilość darów jesieni.
§3.Przebieg Konkursu
 1. Zgłoszone prace podlegać będą ocenie zespołu wlotkaBB („Jury”) powołanego przez Organizatora w związku z przeprowadzeniem Konkursu.
 2. Spośród przedstawionych przez Uczestników zgłoszeń Jury wybierze dwie najlepsze ich zdaniem prace.
 3. Informacje o wynikach Konkursu zostaną umieszczone na Fanpage Organizatora.
§4.Nagroda
 1. Nagrodą główną w Konkursie w ramach 1 miejsca jest: duża zamykana szkatułka zdobiona techniką decoupage, dwa wlotkowe oryginalne slimy, lniana torba.
 2. Nagrodą dodatkową w Konkursie w ramach 2 miejsca jest: szkatułka zdobiona techniką decoupage, jeden wlotkowy oryginalny slime, lniana torba.
 3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda
 5. Uczestnik, który wygra konkurs i mieszka na terenie miasta Bielsko-Biała otrzyma nagrodę oraz dyplom uczestnictwa do rąk własnych. Uczestnik, który wygra konkurs i mieszka poza miastem Bielsko-Biała otrzyma nagrodę oraz dyplom pocztą tradycyjną.
§5.Postępowanie reklamacyjne
 1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy przesyłać na adres siedziby Organizatora na piśmie wraz z oznaczeniem nazwy Konkursu, dokładnym opisem reklamacji i wskazaniem rodzaju naruszenia w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje złożone po upływie 14 dni od daty zakończenia Konkursu zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
§6.Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem Danych Osobowych w zakresie niniejszego konkursu, jest Aneta Jakubiec – WlotkaBB (ul. Doliny Miętusiej 18/10, 43-316 Bielsko-Biała, NIP: 5472051042 , REGON: 383533515).
 2. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO[1] wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu – w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania nagrody oraz (w razie wystąpienia takiej potrzeby) publicznego podania imienia i nazwiska Zwycięzców Konkursu, w tym również w mediach społecznościowych – Organizator nie będzie przechowywał danych osobowych po upływie 45 dni od zakończeniu konkursu.
 3. Odbiorcą danych osobowych Uczestników konkursu będzie Jury konkursowe. Ponadto Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska zostaną udostępnione na Fanpage §1pkt 7. I przetwarzane będą nie dłużej niż i do przedawnienia ewentualnych roszczeń, ewentualnie do momentu zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z art. 15-21 RODO. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Uczestnik ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych.
 6. Zgłoszenie się do konkursu poprzez Fanpage Organizatora jest niezbędne do udziału w Konkursie oraz kontaktu lub weryfikacji zwycięzców Konkursu. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych może prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.
§7.Postanowienia końcowe
 1. W przypadku, gdy przed lub po przyznaniu nagrody okaże się, iż Uczestnik w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator może wstrzymać przekazanie nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, albo odmówić przekazania nagrody danemu Uczestnikowi, albo w przypadku nagród już przekazanych – domagać się ich zwrotu. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.​​​​​​​
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani z 5 dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości e-mail.​​​​​​​
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.​​​​​​​
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.​​​​​​​
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora.​​​​​​​

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).